top of page

Algemene voorwaarden

 1. Begrippen “Huurder”: de natuurlijk persoon welke voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam deze vakantiewoning huurt. “Verhuurder”: de eigenaren van deze vakantiewoning, zijnde Fierens Nicole
   

 2. Algemeen. De huurder welke de huurovereenkomst afsluit, is aansprakelijk voor alle betalingen. Tevens is de huurder aansprakelijk voor de door hem/haar, medehuurders en eventuele gasten veroorzaakte schade. Ook indien deze eventuele schade na zijn / haar vertrek uit de woning wordt vastgesteld. De woning dient door de huurder en zijn medebewoners met de nodige zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
   

 3. Reserveren. Door het boeken via onze website www.Guesthouse-desteenberg.be of per mail Fierensn@icloud.com doet u een aanvraag tot reservering voor de door u aangegeven periode. Bij het reserveren verzoekt verhuurder aan huurder om gegevens ( volledige naam, adres, geboortedatum en plaats, mobiel telefoonnummer, e-mail en bankrekeningnummer waarop de waarborg mag teruggestort worden) aan te reiken. Door reserveren bevestigt huurder dat huurder de algemene voorwaarden van huurder heeft gelezen en begrepen en hiermee akkoord gaat. Na ontvangst van reservering door huurder stuurt verhuurder aan huurder per e-mail, na controle van de beschikbaarheid, de bevestiging van de reservering per e-mail, inclusief instructies van de woning en de bevestigingsfactuur. Op de bevestigingsfactuur staan de bedragen welke door huurder in termijnen ( voorschot en slotbepaling, inclusief waarborg) dient te betalen op de aangegeven rekening van verhuurder. Pas na ontvangst van de betaling door huurder heeft huurder een bindend huurovereenkomst.
   

 4. Betalingen. Huurder dient bij reservatie binnen de 5 werkdagen na de bevestigingsmail een voorschot van 50 % van de huurprijs te storten op rekening van verhuurder. In de bevestigingsemail ontvangt huurder een duidelijk overzicht van de door huurder te betalen bedragen en uiterlijke termijnen. Het totaal saldo moet via de slotbetaling ten laatste 7 dagen voor de aanvang van het verblijf bij verhuurder op de rekening zijn bijgeschreven. Voorschotten worden nooit terugbetaald.
   

 5. Waarborg. Het bedrag van de waarborg is vastgelegd op 150,- euro per verblijf van weekend, midweek of week (7 dagen). De waarborg, of restant hiervan, wordt uiterlijk 5 dagen na vertrek van huurder aan huurder terugbetaald, tenzij er een gegronde reden is ( bijvoorbeeld in geval van grotere schade) waarbij een langere periode nodig is deze af te handelen. In dat geval zal verhuurder dit per e-mail aan huurder vermelden, met verantwoording van de betreffende reden hiervan en een geschat tijdstip waarop de waarborg, of restant hiervan, wel wordt terugbetaald.
   

 6. Niet tijdig betalen. Indien huurder niet tijdig betaalt, ziet verhuurder dit als een annulering van de huur door de huurder en is de huurovereenkomst per direct ontbonden. Verhuurder heeft dan het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw op de markt voor verhuur aan te bieden. Het door huurder betaalde voorschot wordt dan niet terugbetaald. Indien huurder het voorschot nog niet heeft voldaan, blijft huurder deze schuldig aan verhuurder, ongeacht of verhuurder de vakantiewoning in de gereserveerde periode nog verhuurt.
   

 7. Annulering door huurder. Elke annulering door huurder moet per e-mail (Fierensn@icloud.com) aan verhuurder worden gemeld. Verhuurder brengt vervolgens de volgende bedragen in rekening afhankelijk van de resterende periode tussen annulering en de aanvang van de huurperiode: - annulering meer dan 90 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100,- euro administratiekosten. - annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25 % van de huursom, exclusief de waarborg, met een minimum van 100,-euro. - annulering tussen de 59e en de 15e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50 % van de huursom, exclusief de waarborg, met een minimum van 200,- euro. - annulering minder dan 15 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom, exclusief de waarborg. Indien huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel vergoeding plaats vinden en blijft huurder de totale som van de bevestingsfactuur verschuldigd aan verhuurder.
   

 8. Annulering door verhuurder. Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder de huur moet annuleren en de huurovereenkomst eenzijdig ontbindt, zal de huurder hiervan onmiddellijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht en worden door huurder gedane betalingen door verhuurder binnen de 7 dagen aan huurder terugbetaald.
   

 9. Kosten energie-en waterverbruik. Het verbruik van energie en water is inbegrepen in de overeengekomen huurprijs. Bij het gebruik van energie en water is uitgegaan van normaal gebruik. Voor normaal gebruik van energie en water rekent verhuurder 35,- euro per weekend en 50,- euro per midweek. Indien er spraken is van overmatig verbruik door huurder, verrekent verhuurder extra kosten met uw waarborg, zijnde de volgende extra kosten: - energiekosten: 0,35 euro per KWh ( per aangevangen 1 KWh) - waterverbruik: 5,- euro per m3 (per aangevangen 0,1 m3).
   

 10. Schade. Indien er een schadegeval tijdens verblijf van huurder in of om de woning is, wordt dit verrekend via de door huurder betaalde waarborg. Bij schade welke het bedrag van de resterende waarborg overtreft, worden de kosten van de totale schade minus de resterende waarborg bij huurder in rekening gebracht, welke huurder alsnog binnen 14 dagen aan huurder dient te voldaan. Huurder is altijd verplicht enige schade per omgaande, doch ten minste binnen 24 uur, bij verhuurder te melden.
   

 11. Eindschoonmaak. Er worden geen extra kosten gerekend voor de eindschoonmaak. Wij verwachten dat onze vakantiewoning netjes wordt achtergelaten. Indien hier enige buitensporigheden worden vastgesteld zal er een extra bedrag van 50 Euro worden gerekend. Dit bedrag zal verrekend worden met de waarborg. Als huurder stellen wij ons verantwoordelijk de huurder hier binnen de 48u. van op de hoogte te stellen.
   

 12. Aantal personen. Er gelden vaste huurprijzen ongeacht het aantal personen. Onze vakantiewoning heeft plaats voor 4 personen en maximum 2 kinderen. Er mogen nooit meer personen aanwezig zijn dan het aantal zoals vermeld op deze algemene voorwaarden (kinderen inbegrepen).
   

 13. Huisdieren. Huisdieren worden toegelaten, na overleg en akkoord door verhuurder, met een maximum van 2 huisdieren, tenzij anders overeengekomen en door verhuurder per e-mail,aan huurder voor akkoord bevestigd. Huisdieren zijn vervolgens niet toegelaten in zetels, stoelen en bedden. Indien huurder zich hier niet aan houdt, wordt door verhuurder een boete van 30,-euro per huisdier aan huurder in rekening gebracht. Honden dienen behandeld te zijn tegen teken en vlooien. Ontlasting van de huisdieren dient huurder telkens zelf direct op te ruimen. De bijkomende kosten zijn dan 20 Euro per huisdier.
   

 14. Linnengoed. Als onderdeel van onze service bieden wij bedlinnen als ook keuken-en badlinnen aan. Wij voorzien een vast aantal items per persoon. Indien deze bij het verlaten van de vakantiewoning niet voltallig meer zijn rekenen wij dit aan bij de huurder.
   

 15. Inboedel. Er is een lijst van dd complete inventaris in de vakantiewoning. Verhuurder verzoekt huurder vriendelijk bij eventuele schade deze per direct (binnen 24u) aan verhuurder te melden. Het is niet toegestaan om meubels ( tafels, zetels, kasten, bedden, enzovoorts) te verplaatsen.
   

 16. Roken en gebruik van drugs. Uit respect voor medebewoners en volgende huurders is er een geheel rookverbod binnen in de vakantiewoning. Buiten de vakantiewoning is er gelegenheid op te roken ( bijvoorbeeld op het terras ). Bij het niet nakomen van dit rookverbod in de woning draagt de huurder alle kosten welke nodig zijn om de gehele vakantiewoning te reinigen. Verder dienen een rokende huurder en/of medehuurders en/of eventuele gasten alle rookafval buiten brandveilig op te ruimen en voor vertrek compleet op te ruimen. Het gebruik van drugs en/of verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij gebruik van drugs en/of verdovende middelen vervalt de huurovereenkomst per direct en wordt verdere toegang tot de woning per direct geweigerd, zonder terugbetaling van de waarborg of enige vergoeding.
   

 17. Afval. Bij het verlaten van het appartement dient alle afval verwijderd te worden. Er bevinden zich containers achter de poort.
   

 18. Aankomst. Huurder kan de woning binnen vanaf 18:00 uur, tenzij anders overeengekomen en per e-mail voor akkoord bevestigd door verhuurder. Mocht huurder bij aankomst ontbreken of schade aan de woning of inventaris contacteren, gelieve dit per direct aan verhuurder te melden. Daarna heeft huurder geen mogelijkheid meer tot verhaal en moet verhuurder helaas aannemen dat deze door huurder is veroorzaakt.
   

 19. Vertrek. Op de dag van vertrek dient huurder de vakantiewoning uiterlijk op de einddatum om 11 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen en per email voor akkoord bevestigd door verhuurder. Indien de huurder toch de vertrektijd overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van de volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder, tenzij anders vooraf overeengekomen en door verhuurder per e-mail bevestigd. Huurder dient de woning bezemschoon achter te laten, waarbij huurder kan denken aan: - De afwasmachine leeg-en proper maken en alles terug op zijn plaats zetten. - Alle prullenbakjes ( badkamer, toilet en keuken) leegmaken. - Verwijder al het eten en drinken uit de kasten en ijskast. - Alle ramen en deuren sluiten.- Indien huisdieren zijn meegekomen, de ontlasting opruimen ( boete 30,-euro)- Controleer goed of niets wordt vergeten ( telefoons, tablets, opladers, kleding ).
   

 20. Prijzen. Alle aangegeven prijzen zijn in Euro. De geldige prijzen zijn enkel de prijzen welke op de website van verhuurder staan. Eerdere prijzen op reclamesites en/of eerdere aanbiedingen zijn niet meer geldig. Alle aangegeven huurprijzen zijn op basis van particulieren verhuur. Prijzen die worden vastgelegd in de bevestigingsfactuur zijn, behoudens kennelijke vergissingen, bindend. De bevestigingsfactuur wordt door verhuurder aan huurder aangereikt in de bevestigingsmail.
   

 21. Aansprakelijkheid. De huurder aanvaardt dat hij/zij de aansprakelijkheid van verhuurder in geen geval kan inroepen voor schade, noch indirect en in welke vorm dan ook, veroorzaakt aan de huurder en/of medehuurders en/of gasten, zijn goederen of huisdieren, gedurende zijn verblijf. De klachten van de huurder, die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen de vakantiewoning en zijn inventaris in vergelijking met de beschrijving op de website van verhuurder of de slechte staat van onderhoud van de vakantiewoning, bij aankomst van de huurder, dienen door huurder direct aan de verhuurder te worden gemeld, en wel binnen 24 uur na aankomst. Verhuurder kan daarmee, binnen het redelijke en in overleg met huurder voor een oplossing zorgdragen. De aansprakelijkheid van verhuurder kan bovendien niet worden ingeroepen, noch kan er door de huurder een beroep op worden gedaan, in geval van diefstal, brand,of verhaal van de verhuurder van de vakantiewoning tegen de huurder, bijvoorbeeld uit hoofde van huurschade. Verhuurder van de vakantiewoning kan een tekortkoming niet worden aangerekend indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, dus indien er sprake is van overmacht.
   

 22. Verantwoordelijkheid. Verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige verstoring, of hinder tijdens het verblijf in de vakantiewoning, indien dit het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen. Verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan Verhuurder verantwoordelijk gesteld worden voor onderbreking van water, electriciteit en internet indien dit het resultaat is van overmacht. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, en voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis. Verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij ongevallen. Huurder blijft volledig verantwoordelijk voor zijn/ haar huisdier, ook als het huisdier ontsnapt.
   

 23. Klachten en geschillen. Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 24 u. na het in bezit nemen van de vakantiewoning aan verhuurder wordt gemeld. Deze ( dringende) meldingen dienen telefonisch aan verhuurder te worden gedaan, gevolgd door een bevestiging per e-mail. Dezelfde regels geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet de huurder de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Deze overeenkomst is opgesteld en moet worden geinterpreteerd naar Belgisch recht. Alle geschillen, die uit deze overeenkomst zouden kunnen voortvloeien vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Belgische gerecht.
   

 24. Tot slot. Alle losbladige informatie of informatie op de website betreffende deze vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de voorzieningen is te goeder trouw door verhuurder verstrekt. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning , de indeling, het meubelair, of de voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het een en ander binnen alle redelijkheid kan herstellen. Alle typ en schrijffouten in deze overeenkomst, in alle losbladige informatie of in informatie op de website geven geen rechten aan huurder.

bottom of page